Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019

"Σείστηκε" ο Ι. Ν. Αναλήψεως στο Κορωπί, χθες το βράδυ από την προσευχή για την Μακεδονία. Διαβάστε την προσευχή εδώ.


Με αφορμή την σημερινή γιορτή του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, του Αγίου Αρσενίου Επισκόπου
Κερκύρας και των Αγίων Μακαρίου του Αιγυπτίου και Αγίου Μακαρίου του Αλεξανδρεύς χθες το βράδυ (της Παρασκευής) τελέστηκε Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Κυρίου στο Κορωπί σε κλίμα κατάνυξης υπό το φως των κεριών και κανδηλιών.
Λίγο πριν την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, ο εφημέριος του Ναού ανέφερε λίγα λόγια στο κήρυγμα του.
Ήταν το κήρυγμα που μίλησε στις ψυχές όλων των ανθρώπων. Ανέφερε την ζωή του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού ο οποίος ήταν ο Δεσπότης που αντιτάχθηκε στην ένωση των εκκλησιών αψηφώντας Αυτοκράτωρα και Πάπα, ονομάζοντας ψευδοένωση την συνθήκη που υπογράφηκε από Καθολικούς και Ορθοδόξους. Παρόλο που ο Πάπας κατάφερε να συλλέξει τις υπογραφές για την συνθήκη, όταν έμαθε ότι δεν υπέγραψε ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, Δεσπότης Εφέσου τότε, είπε: «Μᾶρκος οὐχ ὑπέγραψε, λοιπὸν ἐποιήσαμεν οὐδέν», δηλαδή αφού δεν υπέγραψε ο Επίσκοπος Εφέσου, δεν καταφέραμε τίποτα. Η συνέχεια ήταν ότι έπειτα από αυτό, όπου πήγαιναν Ορθόδοξοι Επίσκοποι δέχονταν αντίδραση των πιστών, ενώ όπου πήγαινε ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός ως Επίσκοπος δεχόταν θερμή υποδοχή από την άρνησή του να υπογράψει την ψευδοένωση.
Μετά από αυτά τα λόγια, ο εφημέριος ανέφερε ότι και σήμερα ζούμε κάτι παρόμοιο. Χάνουμε κομμάτι της Πατρίδας μας, χώμα ποτισμένο με αίμα Ελλήνων, δεχόμενοι την ονομασία των Σκοπίων σε Μακεδονία. Ο Θεός να μην το επιτρέψει να συμβεί και εκείνοι που υπογράψουν αλλά και ψηφίζουν να δουν και το παράδειγμα του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού ο οποίο μόνος και αντίθετος έκανε το σωστό και ο κόσμος τον επιβράβευσε όπως και ο Θεός δίνοντάς του στεφάνι Αγίου.
Στη συνέχεια, ο εφημέριος, ζήτησε από τον κόσμο να διαβάσει μία προσευχή που είχε γράψει ο Μητροπολίτης Εδέσσης, για την Μακεδονία. 
Την ώρα εκείνη η ψυχή του κάθε ανθρώπου ενωνόταν με όλου το κόσμου σε όλα τα πέρατα της γης για την προάσπιση της Μακεδονίας μας, της Ελλάδας μας.

Διαβάστε εδώ την προσευχή για την Μακεδονία:

Προσευχή για τη Μακεδονία

(Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας ΙΩΗΛ)
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐλευθερώσας διὰ τοῦ πάθους καὶ τῆς Ἀναστάσεώς σου τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ, ὁ δι᾿ ὁράματος ἐν Τρωάδι (Πρ. 16,9) εἰπὼν τῷ Παύλῳ, «διαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν», ὁ τὸν παλαιὸν Ἰσραὴλ πολλάκις βοηθήσας, ὁ σώσας τὴν Ἱερουσαλὴμ ἐκ τῶν ἐχθρῶν αὐτῆς καὶ εἰπών, «Ἐπιστρέψω ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ ἐν οἰκτιρμῷ καὶ ὁ οἶκός μου ἀνοικοδομηθήσεται ἐν αὐτῇ (Ζαχ. 1,16), ὁ ἐμπνεύσας τῷ Ἰούδᾳ τῷ Μακκαβαίῳ λαλῆσαι, «κρεῖσσον ἡμᾶς ἀποθανεῖν ἐν τῷ πολέμῳ ἢ ἐπιδεῖν ἐπὶ τὰ κακὰ τοῦ ἔθνους ἡμῶν καὶ τῶν ἁγίων» (Α΄ Μακκ. 3,59), ὁ κλαύσας ἐπὶ τὴν Ἱερουσαλήμ, τὴν κατὰ τὸ ἀνθρώπινον πατρίδα σου (Λκ. 19,41-44), ὁ προστατεύσας τὴν Ἑλλάδα, τὴν πατρίδα ἡμῶν «ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς» (πρβλ. Λκ. 1,71), ὁ ποιήσας τὸ ἔθνος ἡμῶν «ἔθνος ἅγιον καὶ λαὸν εἰς περιποίησιν» (πρβλ. Α΄ Πέτρ. 2, 9), ἐπάκουσον ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ τῆς δεήσεως ἡμῶν.
Διασκέδασον πάντα ἐχθρὸν καὶ πολέμιον ὡς καὶ πᾶσαν πονηρὰν βουλὴν καὶ μηχανὴν τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς διὰ τὴν Ἑλληνικωτάτην Μακεδονίαν ἡμῶν. Φώτισον τὸν νοῦν καὶ τὴν διάνοιαν τῶν ἀρχόντων ἡμῶν εἰς τὸ εἰδέναι τί τὸ συμφέρον διὰ τὴν Μακεδονίαν. Κραταίωσον αὐτοὺς πράττειν τὰ κράτιστα καὶ ἁρμόδια αὐτῇ. Ἐνδυνάμωσον τοὺς κατοίκους τῆς Μακεδονίας ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις τῆς θλίψεως αὐτῶν καὶ δὸς αὐτοῖς πνεῦμα δυνάμεως καὶ ἰσχύος εἰς τὸ ὑπερασπίζεσθαι τὸ ὄνομα τῆς πατρίδος ἡμῶν.
Ἐπάκουσον τῆς φωνῆς τοῦ λαοῦ σου τοῦ ἀγωνιζομένου διὰ τὴν ἀκεραιότητα τῆς φιλτάτης ἡμῶν πατρίδος καὶ τὴν περιφρούρησιν τῆς Μακεδονίας. Ἀπόστησον ἀφ᾿ ἡμῶν πᾶσαν κακόνοιαν, δαιμονικὴν ἐνέργειαν, πρᾶξιν ἐπιζήμιον καὶ ἔργα ἐρεβώδη καὶ ἀνθελληνικά, ἐπιβουλεύοντα τῇ ὑποστάσει καὶ ἀξιοπρεπείᾳ τῆς Μακεδονίας ἡμῶν. Φυγάδευσον πάντα διχασμὸν καὶ ἐμφύλιον διαμάχην ἐκ τοῦ λαοῦ τοῦ ἀγωνιζομένου διὰ τὴν διάσωσιν τοῦ ὀνόματος καὶ τῆς ὑποστάσεως τῆς Μακεδονίας.
Ὅτι σὺ εἶ ὁ συστήσας τὰ ἔθνη καὶ τὰς ὁροθεσίας αὐτῶν καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρὶ καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Μετάφραση στη Δημοτική η Προσευχή για τη Μακεδονία

Κύριε Ιησού Χριστέ, που είσαι ο Θεός μας, εσύ που ελευθέρωσες με το Πάθος και την Ανάστασή σου το γένος των ανθρώπων από την δουλεία του εχθρού, που μέσω οράματος στην Τρωάδα είπες στον απόστολο Παύλο «έλα στην Μακεδονία και βοήθησέ μας», που βοήθησες πολλές φορές τον παλαιό λαό του Ισραήλ, που έσωσες την Ιερουσαλήμ από τους εχθρούς της και είπες: «θα επιστρέψω με έλεος στην Ιερουσαλήμ και θα ανοικοδομηθεί σε αυτήν ο ναός μου», που ενέπνευσες τον Ιούδα τον Μακκαβαίο να πει: «καλύτερα να πεθάνουμε στον πόλεμο, παρά να δούμε τις συμφορές του έθνους μας και του αγιασμένου λαού μας», που έκλαψες για την Ιερουσαλήμ, την ανθρώπινη πατρίδα σου, που προστάτευσες την Ελλάδα, την πατρίδα μας, «από τα χέρια όλων όσων μας μισούν», που ανέδειξες το έθνος μας «έθνος άγιο και λαό που διάλεξε ο Θεός», επάκουσε την ώρα αυτή την δέησή μας.
Διασκόρπισε κάθε εχθρό και πολέμιο καθώς και κάθε κακό σκοπό και κάθε τέχνασμα των ισχυρών της γης για την Ελληνικότατη Μακεδονία μας. Φώτισε τον νου και την διάνοια των αρχόντων μας, προκειμένου να γνωρίσουν ποιο είναι το συμφέρον της Μακεδονίας. Δώσε σε αυτούς δύναμη, ώστε να πράττουν τα καλύτερα και όσα ταιριάζουν σε αυτήν. Ενδυνάμωσε τους κατοίκους της Μακεδονίας σε αυτές τις ημέρες της θλίψης τους και δώσε σε αυτούς πνεύμα δυνάμεως και ισχύος, για να υπερασπίζονται το όνομα της πατρίδας μας.
Εισάκουσε την φωνή του λαού σου, που αγωνίζεται για την διάσωση του ονόματος και της υποστάσεως της Μακεδονίας. Διώξε μακρυά από μας κάθε κακία, κάθε δαιμονική ενέργεια, κάθε επιζήμια πράξη και κάθε άθλια και ανθελληνική ενέργεια, που επιβουλεύονται την υπόσταση και την αξιοπρέπεια της Μακεδονίας μας. Απομάκρυνε κάθε διχασμό και εμφύλια διαμάχη από τον λαό, που αγωνίζεται για την διάσωση του ονόματος και της υποστάσεως της Μακεδονίας.
Επειδή εσύ συνέστησες τα έθνη και τα όριά τους και σε σένα αναπέμπουμε την δόξα μαζί με τον άναρχό σου Πατέρα και το Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

1 σχόλιο:

  1. Σώσε Χριστέ μας την πατρίδα μας Βοήθησε μας, να ψηφίζουμε αληθινούς Έλληνες, που μας αντιπροσωπεύουν στην Βουλή. Βοήθησε τους σημερινούς βουλευτές να διαβάσουν με μεγάλη προσοχή, όλα όσα αναφέρονται στην "συμφωνία των Πρεσπών. Ας διαβάσουν στο Σύνταγμα των Ελλήνων το άρθρο 36 παράγραφος 2 και ας αναρωτηθούν Αν αντιπροσωπεύουν τον Ελληνικό λαό και τα συμφέροντα της Ελλάδας, ή εάν αντιπροσωπεύουν άλλους λόγους. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΊΝΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ όπως ήταν πάντοτε από την εποχή του Μ. Αλεξάνδρου μέχρι σήμερα. Χριστέ μας βοήθησε .

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Το Koropi Press δίνει το δικαίωμα σε κάθε αναγνώστη να σχολιάσει οποιαδήποτε δημοσίευση. Σας παρακαλούμε τα σχόλια να είναι κόσμια και να μην υπάρχουν χυδαία μηνύματα.

KP